Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Projekt

Tytuł operacji: Program Doradztwa Rybackiego „Rozradzanie, wylęgarnictwo, podchów ryb i zarybianie”

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytet 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”,  w zakresie działania: 2.2 „Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury”.

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00002-6521.2-OR1400003/18/20 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Beneficjent: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Kwota dofinansowania: 1 553 021,87 PLN.

Okres realizacji operacji: 2020-2023.

Akronim operacji: DORADZTWO