Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Założenia projektu

W ramach Programu Doradztwa Rybackiego „Rozradzanie, wylęgarnictwo, podchowy ryb i zarybianie” planowane jest przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, a także doradztwo realizowane w miejscu, tj. bezpośrednio u adresata usług doradczych. Program obejmie problematykę istotną dla rozwoju sektora akwakultury, tj.: kontrolowanego rozrodu, wylęgarnictwa, podchowów w systemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji i zarybiania/obsadzania wód otwartych/stawów. W obszarze działań doradczych znajdują się ryby o szczególnym znaczeniu gospodarczym i/lub przyrodniczym oraz gatunki perspektywiczne dla akwakultury; tj. gatunki jesiotrowate, drapieżne (szczupak, sandacz, okoń, sum europejski), siejowate (sieja i sielawa) i karpiowate (lin, karaś pospolity, certa, brzana, świnka, wzdręga, płoć, kleń i inne).

Szczegółowy zakres usług obejmie:

I.    Doradztwo realizowane w miejscu, tj. bezpośrednio u adresata usług doradczych, w zakresie m.in.:

  1. Ryb jesiotrowatych, a w szczególności tworzenia stad tarłowych, rozpoznawania płci, przeprowadzenia sztucznego rozrodu w normalnym terminie tarła, stosowania biotechniki rozrodu pozasezonowego, produkcji kawioru, podchowu wylęgu i narybku, chowu jesiotrów w różnych systemach akwakultury (systemy recyrkulacyjne, stawy pstrągowe, stawy ziemne).
  2. Ryb siejowatych, a w szczególności odłowu dzikich i hodowlanych tarlaków, przeprowadzania sztucznego rozrodu, inkubacji ikry w systemach tradycyjnych (otwartych) i systemach recyrkulacyjnych, podchowu w wylęgu i narybku, przygotowywaniu materiału do zarybień i/lub obsadzania stawów, podstaw analizy efektywności wsiedlania/wprowadzania do wód otwartych materiału wyprodukowanego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji, biotechniki chowu ryb wielkości towarowej w stawach ziemnych, betonowych oraz systemach recyrkulacyjnych.
  3. Ryb drapieżnych, a w szczególności zasad odławiania tarlaków, transportu, okresowego przetrzymywania, przeprowadzenia kontrolowanego rozrodu w normalnym terminie tarła tych gatunków (w różnych systemach akwakultury), stosowania procedur rozrodu pozasezonowego (stymulacji środowiskowej i/lub hormonalnej), innowacyjnych biotechnik wylęgarniczych (inkubacja ikry), chowu wylęgu i narybku w podchowalniach, chowu materiału zarybieniowego/obsadowego w stawach w obsadach jednogatunkowych, stosowania zintegrowanych systemów hodowli ryb drapieżnych, tj. RAS→stawy lub stawy→RAS, biotechnik i procedur przygotowania materiału do zarybień wód otwartych lub obsadzania systemów akwakultury.
  4. Ryb karpiowatych, a w szczególności implementacji zoptymalizowanych metod kontrolowanego rozrodu i podchowu ryb karpiowatych w wylęgarniach i obiektach przeznaczonych do intensywnego podchowu ryb w systemach recyrkulacyjnych oraz eksperckiej walidacji nowych opracowań/aplikacji związanych z wylęgarnictwem i chowem/hodowlą ryb karpiowatych.
  5. Chowu w polikulturze w stawach ziemnych, a w szczególności chowu wielogatunkowego w systemach recyrkulacyjnych, systemach multitroficznnych, zintegrowanych systemach chowu ryb („sadze w stawie”, „baseny w stawie”).

II.    Doradztwo z zakresu wylęgarnictwa i akwakultury prowadzone w formie szkoleń i/lub warsztatów dotyczące:

  1. Innowacyjnych metod kontrolowanego rozradzania ryb jesiotrowatych, drapieżnych, karpiowatych i siejowatych.
  2. Nowatorskich biotechnik produkcji materiału zarybieniowego i/lub obsadowego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji ww. grup gatunków.
  3. Rozwiązań biotechnicznych i/lub technicznych stosowanych w wylęgarnictwie i podchowach organizmów wodnych,
  4. Procedur przygotowania materiału zarybieniowego i/lub obsadowego do zarybień wód otwartych lub obsadzania stawów.
  5. Analiz efektywności wprowadzania do wód otwartych i/lub wsiedlania do stawów materiału wyprodukowanego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji chowu.