Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)

 1. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do skorzystania  ze szkolenia lub doradztwa organizowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10, 10-719, Olsztyn, irs@infish.com.pl, zwany dalej Administratorem.
 3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@infish.com.pl lub pocztą tradycyjną  pod adresem Administratora.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE -  tzw. RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w organizowanym przez Administratora szkoleniu lub doradztwie oraz realizacji roszczeń Administratora wynikających z umowy o finansowanie szkolenia lub doradztwa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organom władzy publicznej i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, podmiotowi, z którym Administrator zawarł umowę o finansowanie szkolenia lub doradztwa, a także podmiotom świadczącym Administratorowi  usługi prawne oraz usługi pocztowe lub kurierskie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do czasu przedawnienia  roszczeń  wynikających z wykonania umowy o finansowanie szkolenia lub doradztwa, a w przypadku sporu sądowego nie dłużej niż rok od czasu jego zakończenia lub zakończenia egzekucji zasądzonego w nim roszczenia.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.